ReglementDOELSTELLING IN HOOFDZAAK:


Het bijdragen in de hoge kosten die een sterfgeval met zich meebrengt en welke niet altijd door de verzekering zijn gedekt.

ART.1:

Bij een stergeval wordt uit de kas van de buurtvereniging voor een volwassene € 400,00 en voor een kind tot 9 dagen € 200,00 uitgekeerd. Met ingang van 1 mei 2010 zijn deze bedragen gewijzigd in resp. € 225,00 en € 450,00

ART.2:

Vanaf het jaar 2002 betaald ieder lid één keer per jaar in de maand mei ± € 15,00. Dit bedrag wordt ieder jaar automatisch van ieders rekeningnummer afgeschreven. Ieder lid heeft hievoor het bestuur gemachtigd. Dit bedrag kan indien nodig, worden bijgesteld zowel naar boven als naar beneden.

ART.3:

Leden van wiens rekening het bedrag om welke reden dan ook, niet kan worden afgeschreven, zullen na hier eerst op geattendeerd te zijn, als lid van de buurtvereniging worden geschorst en kunnen dan niet opnieuw lid worden.

ART.4:

Leden welke door omstandigheden naar een verpleeg- of bejaardencentrum of een bejaardenwoning moeten verhuizen, blijven gewoon lid. Zij die om een andere dan om boven genoemde reden ons dorp (Westerhaar-Vriezenveensewijk) verlaten, kunnen geen lid van onze buurtvereniging blijven.

ART.5:

Zij die tussentijds in onze buurt komen wonen, betalen € 1,00 per resterende kalendermaand t/m mei. Hierna betalen zij het zelfde bedrag dan de andere leden.

ART.6:

Elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden waarin de verslagen van de secretaris(esse), de penningmeester(esse), de incasseerder, en de kascontrolecommissie worden uitgebracht. Besluiten worden genomen bij meerderhheid van stemmen.

ART.7:

Het bestuur betaat uit vijf leden waarvan er ieder jaar één aftreedt. Allen zijn herkiesbaar, mits zij zelf anders besluiten. Leden kunnen kandidaat-bestuursleden voordragen. Bij in gebreke blijven, mag het bestuur zelf aanvullen.

ART.8:

De incasseerder van de gelden van de buurtvereniging behoefd geen lid van het bestuur te zijn.

ART.9:

De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden waarvan er ieder jaar één aftreedt en niet herkiesbaar is.

ART.10:

Bij verhuizing is ieder lid verplicht dit te melden bij de incasseerder.

ART.11:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.